Регламенти

Правила на апартхотел Platinum

Правила на апартхотел Platinum
I. Предмет на регламента.
1. Наредбите определят правилата за отдаване под наем на апартаменти, предоставяне на услуги, отговорност и престой в Апартхотел Platinum и са неразделна част от Договора за наем, съгласно който Гостът има право да използва апартамента. Попълвайки регистрационната карта и подписвайки договора, Гостът потвърждава, че е прочел и приема условията на тези Правила и се съгласява с обработването на личните му данни и да получава информация чрез електронна поща за оферти и промоции за наемане на апартаменти.
2. Правилата се прилагат за всички гости, отседнали в апартхотел Platinum.
3. Правилата са достъпни за разглеждане в офиса на наемодателя, във всеки апартамент, както и на уебсайта на Апартхотел на ...........
II. Определения.
Наемодателят: Lidia Fręchowicz, управляваща компанията „Black Ivory L. Fręchowicz“ със седалище в Краков на ул. Rakowicka 19/20, 31-510 Краков, NIP номер 6751344973. Наемодателят не предоставя хотелски, кетъринг, транспортни или туристически услуги.
Договор за наем: договор за наем на апартамент, сключен от Госта с Наемодателя, неразделна част от който са разпоредбите на тези Правила, съгласно които Гостът има право да използва апартамента за определен период срещу заплащане на договорения наем.
Гост: лице, упълномощено съгласно договор за наем да използва апартамента.
Апартамент: предмет на лизинга. Апартаментът е помещение, предназначено за краткосрочен престой на гостите за определен период.
Наем: цена за ползването на апартамента през посочения период, включително използването на ток, вода, газ, телевизор, интернет, смяна на кърпи и спално бельо, окончателно почистване след излизане от апартамента.
III. Правила за наемане на апартаменти.
4. Гостът, който наема апартамента, е длъжен да представи наемодателя или лицето, което го представлява, при регистрация, фото документ, потвърждаващ самоличността на госта. В случай на отказ да представи документа по начин, който не позволява регистрацията, наемодателят ще откаже да предаде ключа на апартамента.
5. В регистрационната карта Гостът лично въвежда своето име, имейл адрес, телефонен номер и табели.
6. По искане на госта Наемодателят или упълномощено от него лице трябва да въведе сам данните за регистрация от личната карта, които гостът може да остави в офиса на наемодателя за тази цел.
7. Гостът предоставя на Наемодателя номера на кредитната карта и нейната дата на изтичане, с едновременно съгласие за таксуване на картата или предварително разрешение до сумата от 100 PLN - за покриване на всякакви щети на Апартамента или недвижимия имот, в който се намира Апартаментът. Сумата на депозита ще бъде възстановена веднага след края на договора за наем и проверка за липса на щети.
8. Започването на престоя в апартамента е равносилно на приемането на настоящите Правила от Госта.
9. Гостът заплаща наема предварително, най-късно при събирането на апартамента. Плащането на наема се извършва по сметката или в ръцете на Наемодателя или представителя на Наемодателя. Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, JCB Dinners Club и American Express карти също се приемат. Гостът е длъжен да плати цялата сума от наема за периода на наемане на апартамента, също и в случай на забавяне на събирането на апартамента или съкращаване на престоя на госта в апартамента по причини, които са извън контрола на наемодателя. По желание на госта Наемодателят ще издаде фактура.
10. Апартаментът се наема за дни.
11. Денят продължава от 15.00 часа на наемния ден до 11.00 часа на следващия ден. Настаняването в апартамента е след 15.00; напускане до 11.00 часа.
12. При искане за удължаване на престоя след периода, посочен в деня на пристигане, гостът трябва да докладва в офиса на наемодателя до 9.00 ч. На датата на закриване на апартамента. В такава ситуация наемът ще бъде удължен само ако апартаментът е на разположение и след подписване на съответния договор за наем на апартамент за допълнително определен период.
13. Престоят в апартамента или оставянето на неща след 11.00 часа се третира като продължение на престоя. В такава ситуация гостът е длъжен да заплати сумата от 40 злоти за всеки допълнителен час престой след 11.00 часа.
14. Гостът не може да предостави апартамента на трети лица, да го използва безплатно или да направи апартамента на разположение на трети лица под каквото и да е законно заглавие.
15. Лицата, които не са регистрирани в апартамента, могат да останат в апартамента от 8.00 до 22.00 часа.
16. Престоят на лица, които не са регистрирани в апартамента след 22:00, е равносилно на съгласието на госта да заплати допълнителна такса за тези лица според текущата цена на допълнително легло за възрастен, съгласно ценовата листа в офиса на Апартхотел.
17. По време на престоя си в Апартхотел децата под 13-годишна възраст трябва да бъдат под постоянната грижа и наблюдение на възрастни. Законните настойници на децата са отговорни за поведението на децата, включително за всички причинени щети.
18. Животните могат да отседнат в помещенията на апартхотела, включително апартаментите, след предварително уведомяване за този факт на наемодателя (максимум 2 животни в
Suite). Собствениците или стопаните на животните са отговорни за всички щети, причинени от животните.
19. В помещенията на Апартхотел, включително апартаменти и балкони, в съответствие със Закона от 8 април 2010 г. за изменение на Закона за защита на здравето от последиците от употребата на тютюн и тютюневи изделия и Закона за държавната санитарна инспекция (Журнал на законите № 81, т. 529), има пълна забрана за пушене на цигари и тютюневи изделия.
20. Нарушаването на забраната за пушене на цигари и тютюневи изделия в апартамента и в апартхотела е равносилно на съгласието на госта да покрие разходите за деароматизация на стаята в размер на 100 PLN.
21. Гостът е длъжен да пази полицейския час от 22.00 до 6.00 на следващия ден.
22. По време на тихите часове гостите са длъжни да се държат по такъв начин, че по никакъв начин да не нарушават спокойствието и престоя на други хора.
23. Гостът носи пълна финансова и правна отговорност за всяка повреда или унищожаване на оборудването и устройствата на апартамента и апартхотела, причинени по вина на неговите посетители.
24. Поради пожарната безопасност е забранено използването на отоплителни уреди, ютии и други електрически устройства, които не са част от оборудването на тези помещения в апартаментите и други помещения на апартхотела. Горното не се отнася за зарядни и захранващи устройства за RTV и компютърни устройства.
25. Гостите нямат право да правят промени в апартаментите и тяхното оборудване, с изключение на леко пренареждане на мебели и оборудване, което не се отразява на тяхната функционалност и безопасност на използване.
26. Всеки път, когато напуска апартамента, гостът трябва да изключи телевизора и всички домакински уреди в апартамента, да изключи светлината, да изключи крановете и да заключи вратата.

27. Отговорността на наемодателя за загуба или повреда на вещи, донесени от Госта в апартамента, се урежда от разпоредбите на чл. 846-849 от Гражданския кодекс. Отговорността на лизингодателя е ограничена, ако тези вещи не бъдат депозирани в офиса на лизингодателя. Наемодателят и техните представители имат право да откажат да приемат пари, ценни книжа и ценни вещи за съхраняване, по-специално ценности и предмети с научна или художествена стойност, както и вещи, които заемат твърде много място.
28. В случай на резервации по отношение на качеството на услугите, гостът може да подаде жалба директно до наемодателя или представител на наемодателя. Гостът е длъжен да подаде жалба своевременно и без ненужно забавяне, не по-късно от 7 дни от настъпването на ситуацията, породила оплакването. Оплакванията се подават от Госта под формата на писмена форма, достъпна на рецепцията на наемодателя.
Жалбата трябва да съдържа личните данни на жалбоподателя, адрес, телефонен номер, електронен адрес, предмет на оплакването, обосновка на жалбата, доказателства за оплакването, например снимки или други доказателства, подпис на госта. Гостът ще бъде информиран за начина на разглеждане на жалбата не по-късно от 30 дни от датата на подаване на жалбата на предоставения от него адрес или e-mail адрес. Гостът е длъжен да осигури необходимото съдействие в процедурата за подаване на жалби, по-специално да предостави информация, да предостави документи, потвърждаващи фактите, спецификациите
техните претенции относно валидността и размера на исковете. В случай на обстоятелства, които са извън контрола на наемодателя, или обстоятелства, приписвани на госта, които са попречили на госта да използва изцяло услугите на наемодателя, гостът няма право да подаде жалба или да поиска обезщетение.
29. Личните вещи, оставени в Апартамента от Госта, ще бъдат изпратени обратно за тяхна сметка на посочения от тях адрес. В случай, че не получи такава инструкция, наемодателят ще съхранява тези вещи за период от 1 месец и след това ще ги предаде за благотворителност или за обществено ползване.
IV. Заключителни разпоредби.
30. В случай на нарушение на разпоредбите на този правилник от страна на госта, наемодателят може да прекрати сключения договор за наем с незабавно действие, без задължението да върне платения наем. В такъв случай Гостът е длъжен незабавно да напусне апартамента, да уреди дължимата сума за предоставените досега услуги и да плати за причинени щети и разрушения и да напусне сградата на Апартхотел.
31. Наемодателят може да откаже да приеме Гост, който грубо е нарушил Правилата по време на предишния престой, причинявайки щети на имуществото на Наемодателя или Гостите, или щети на имуществото на Наемодателя, Наемодателя или лица, които го представляват или други хора, пребиваващи в Апартхотела, или по друг начин нарушава спокойствието. в Апартхотел или е нарушил правилата, произтичащи от тези Правила.
32. Всички спорове, произтичащи от сключването на Договора за наем на апартамент, ще се решават от съда, който е компетентен по местонахождението на апартамента.
Апартхотел Платина