Předpisy

Pravidla Platinum Aparthotelu

Pravidla Platinum Aparthotelu
I. Předmět nařízení.
1. Předpisy definují pravidla pro pronájem bytů, poskytování služeb, odpovědnost a pobyt v Aparthotelu Platinum a jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy, na základě které je Host oprávněn užívat Byt. Vyplněním registrační karty a podepsáním smlouvy host potvrzuje, že si přečetl a přijímá podmínky těchto předpisů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a obdrží e-mailem informace o nabídkách a akcích na pronájem bytů.
2. Předpisy platí pro všechny hosty ubytované v Aparthotelu Platinum.
3. Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři pronajímatele, v každém apartmánu a také na webových stránkách Aparthotelu na  www.aparthotelplatinum.pl
II. Definice.
Pronajímatel: Lidia Fręchowicz provozuje společnost Black Ivory L. Fręchowicz se sídlem v Krakově na ul. Rakowicka 19/20, 31-510 Kraków, NIP číslo 6751344973. Ubytovatel neposkytuje hotelové, stravovací, dopravní nebo turistické služby.
Nájemní smlouva: nájemní smlouva uzavřená hostem s pronajímatelem, jejíž nedílnou součástí jsou ustanovení těchto předpisů, podle kterých je host oprávněn užívat byt po stanovenou dobu, za úhradu sjednaného nájemného.
Host: osoba oprávněná k užívání bytu na základě smlouvy o pronájmu.
Byt: předmět pronájmu. Byt je prostor určený pro krátkodobý pobyt hostů po stanovenou dobu.
Nájemné: cena za užívání bytu během stanoveného období, včetně spotřeby elektřiny, vody, plynu, TV, internetu, výměny ručníků a povlečení, závěrečného úklidu po opuštění bytu.
III. Pravidla pro pronájem bytů.
4. Host, který pronajímá byt, je povinen při přihlášení předložit ubytovateli nebo osobě, která ho zastupuje, fotokopii potvrzující totožnost hosta. V případě odmítnutí předložit dokument způsobem, který brání check-in, pronajímatel odmítne předat klíč k bytu.
5. V registrační kartě host osobně uvede své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a znaky.
6. Na žádost hosta je pronajímatel nebo jím pověřená osoba povinna zadat zbývající registrační údaje nezávisle na průkazu totožnosti, který může host za tímto účelem ponechat v kanceláři pronajímatele.
7. Host je povinen poskytnout pronajímateli číslo kreditní karty a datum jejího vypršení, se souběžným souhlasem s naúčtováním karty nebo jejím předběžným povolením až do výše 100 PLN - k pokrytí jakýchkoli škod na apartmánu nebo nemovitosti, ve které se byt nachází. Částka zálohy bude vrácena ihned po ukončení nájemní smlouvy a ověření bez poškození.
8. Zahájení pobytu v bytě se rovná přijetí těchto předpisů hostem.
9. Host platí nájemné předem, nejpozději při vyzvednutí apartmánu. Platba nájemného se provádí na účet nebo do rukou pronajímatele nebo jeho zástupce. Akceptovány jsou také karty Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, JCB Dinners Club a American Express. Host je povinen uhradit celou částku nájemného za dobu pronájmu bytu, a to i v případě zpoždění při vyzvednutí bytu nebo zkrácení pobytu hosta v bytě z důvodů mimo kontrolu pronajímatele. Pronajímatel na žádost hosta vystaví fakturu.
10. Byt se pronajímá na několik dní.
11. Den trvá od 15:00 v den pronájmu do 11:00 následujícího dne. Check-in v bytě je po 15,00; check-out do 11:00.
12. Žádost o prodloužení pobytu po období uvedeném v den příjezdu by se host měl nahlásit do kanceláře pronajímatele do 9.00 hodin v den uzávěrky pronájmu bytu. V takové situaci bude nájem prodloužen, pouze pokud je byt k dispozici a po podpisu příslušné smlouvy o pronájmu bytu na další stanovené období.
13. Pobyt v bytě nebo opuštění věcí po 11:00 se považuje za prodloužení pobytu. V takovém případě je host povinen zaplatit částku 40 PLN za každou další hodinu pobytu po 11:00.
14. Host nesmí pronajímat byt třetím osobám, používat jej zdarma nebo poskytovat byt třetím osobám na základě jakéhokoli právního titulu.
15. Osoby, které nejsou v apartmánu zaregistrovány, mohou zůstat v apartmánu od 8,00 do 22,00.
16. Pobyt osob nezařazených v apartmánu po 22:00 se rovná souhlasu hosta s tím, že jim bude účtován dodatečný poplatek podle aktuální ceny přistýlky pro dospělého, podle ceníku dostupného v kanceláři Aparthotelu.
17. Po celou dobu pobytu v Aparthotelu musí být děti mladší 13 let pod stálou péčí a dohledem dospělých. Zákonní zástupci dětí odpovídají za chování dětí, včetně způsobených škod.
18. Zvířata mohou zůstat v prostorách Aparthotelu, včetně Apartmány, po předchozím oznámení této skutečnosti pronajímateli (maximálně 2 zvířata v
Suite). Majitelé nebo chovatelé zvířat odpovídají za škody způsobené zvířaty.
19. V prostorách Aparthotelu, včetně bytů a balkonů, v souladu se zákonem ze dne 8. dubna 2010, kterým se mění zákon o ochraně zdraví před důsledky užívání tabáku a tabákových výrobků a zákon o státní hygienické inspekci (zákon č. 81, položka 529), existuje úplný zákaz kouření cigaret a tabákových výrobků.
20. Zrušení zákazu kouření cigaret a tabákových výrobků v bytě a v apartmánu se rovná souhlasu hosta k pokrytí nákladů na dearomatizaci místnosti ve výši 100 PLN.
21. Host je povinen držet zákaz vycházení od 22.00 do 6.00 následujícího dne.
22. Během tichých hodin jsou hosté povinni chovat se tak, aby to nenarušovalo klid a pobyt ostatních lidí.
23. Host nese plnou finanční a právní odpovědnost za jakékoli poškození nebo zničení vybavení a zařízení apartmánu a Aparthotelu způsobené zaviněním jeho návštěvníků.
24. Z důvodu požární bezpečnosti je v apartmánech a jiných prostorách Aparthotelu zakázáno používat topení, žehličky a jiná elektrická zařízení, která nejsou součástí vybavení těchto pokojů. Výše uvedené se nevztahuje na nabíječky a napájecí zdroje pro RTV a počítačová zařízení.
25. Hostům není dovoleno provádět žádné změny v bytech a jejich vybavení, s výjimkou mírného přeskupení nábytku a vybavení, které nemá vliv na jejich funkčnost a bezpečnost používání.
26. Při každém opuštění bytu by měl host vypnout televizor a všechny domácí spotřebiče v bytě, zhasnout světlo, vypnout kohoutky a zamknout dveře.

27. Odpovědnost pronajímatele za ztrátu nebo poškození věcí přinesených hostem do bytu se řídí ustanoveními Čl. 846-849 občanského zákoníku. Odpovědnost pronajímatele je omezená, pokud tyto položky nejsou uloženy v kanceláři pronajímatele. Ubytovatel a jejich zástupci mají právo odmítnout přijímat peníze, cenné papíry a cenné předměty pro úschovu, zejména cennosti a předměty vědecké nebo umělecké hodnoty, jakož i předměty, které zabírají příliš mnoho místa.
28. V případě výhrad ohledně kvality služeb může host podat stížnost přímo pronajímateli nebo jeho zástupci. Host je povinen podat stížnost včas a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od vzniku situace, která vedla ke stížnosti. Stížnosti podává host ve formě písemné formy dostupné na recepci pronajímatele.
Stížnost by měla obsahovat osobní údaje stěžovatele, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, předmět stížnosti, zdůvodnění stížnosti, důkaz stížnosti, např. Fotografie nebo jiné důkazy, podpis hosta. Host bude informován o způsobu posuzování reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace na adresu nebo e-mailovou adresu, kterou uvedl. Host je povinen poskytnout při reklamačním řízení nezbytnou pomoc, zejména poskytnout informace, poskytnout doklady potvrzující skutečnosti, specifikace
jejich nároky na platnost a výši nároků. V případě okolností, které jsou mimo kontrolu pronajímatele, nebo okolností, které lze připsat hostovi, které bránily hostovi plně využívat služby pronajímatele, není host oprávněn podat stížnost ani požadovat náhradu.
29. Osobní věci zanechané v bytě hostem budou zaslány zpět na své náklady na adresu, kterou uvedou. V případě, že takový pokyn neobdrží, pronajímatel je uloží po dobu 1 měsíce a poté je předá na dobročinné účely nebo pro veřejné použití.
IV. Závěrečná ustanovení.
30. V případě porušení ustanovení tohoto řádu hostem může pronajímatel ukončit uzavřenou nájemní smlouvu s okamžitou účinností bez povinnosti vrátit zaplacené nájemné. V takovém případě je host povinen okamžitě opustit byt, uhradit dosud splatnou částku za poskytnuté služby a uhradit případné škody a zničení způsobené, a opustit budovu Aparthotelu.
31. Ubytovatel může odmítnout přijmout hosta, který hrubě porušil Pravidla během předchozího pobytu, způsobil škodu na majetku pronajímatele nebo hosta, škodu na majetku pronajímatele, pronajímatele nebo osoby, které ho zastupují, nebo jiné osoby pobývající v Aparthotelu nebo jinak narušující mír. v Aparthotelu nebo porušil pravidla vyplývající z těchto Pravidel.
32. Veškeré spory vzniklé z uzavření smlouvy o pronájmu bytu budou řešeny soudem příslušným pro umístění bytu.
Aparthotel Platinum