Regulamin

Regulamin Aparthotelu Platinum

I. Przedmiot Regulaminu.

1. Regulamin określa zasady najmu apartamentów, świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu Platinum i jest integralną częścią Umowy Najmu, na podstawie której Gość jest uprawniony do korzystania z Apartamentu. Wypełniając kartę meldunkową i podpisując umowę Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i otrzymywanie za pomocą wiadomości email informacji o ofertach i promocjach najmu Apartamentów.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotelu Platinum.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Wynajmującego, w każdym Apartamencie, a także na stronie Aparthotelu www.aparthotelplatinum.pl

II. Definicje.

Wynajmujący: Lidia Fręchowicz prowadząca Firmę Black Ivory L.Fręchowicz, z siedzibą w Krakowie pod adresem Ul. Rakowicka 19/20, 31-510 Kraków, numer NIP: 6751344973. Wynajmujący nie świadczy usług hotelarskich, gastronomicznych, transportowych ani turystycznych.
Umowa Najmu: umowa najmu apartamentu, która jest zawierana przez Gościa z Wynajmującym, której integralną częścią są postanowienia niniejszego Regulaminu, na podstawie której Gość jest uprawniony do korzystania z apartamentu przez czas określony, za zapłatą ustalonego czynszu najmu.
Gość: osoba uprawniona na podstawie umowy najmu do korzystania z apartamentu.
Apartament: przedmiot umowy najmu. Apartament jest lokalem przeznaczonym do krótkoterminowego pobytu Gości na czas oznaczony.
Czynsz Najmu: cena za korzystanie z apartamentu w oznaczonym okresie, obejmująca także korzystanie z energii elektrycznej, wody, gazu, TV, Internetu, wymianę ręczników i pościeli, końcowe sprzątanie po opuszczeniu apartamentu.

III. Zasady najmu apartamentów.

4. Gość wynajmujący Apartament zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu lub osobie go reprezentującej, przy zameldowaniu, dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu, w sposób uniemożliwiający zameldowanie, Wynajmujący odmówi wydania klucza do Apartamentu.  
5. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz składa podpis.
6. Na życzenie Gościa, Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w biurze Wynajmującego.
7. Gość przekaże Wynajmującemu numer karty kredytowej oraz datę jej ważności z jednoczesną zgodą na obciążenie karty lub jej preautoryzację do kwoty 100 zł - na pokrycie ewentualnych szkód w Apartamencie lub nieruchomości, w której Apartament się znajduje. Kwota depozytu zostanie niezwłocznie zwrócona po zakończeniu umowy najmu i stwierdzeniu braku szkód.
8. Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa.
9. Czynsz Najmu Gość uiszcza z góry, najpóźniej w chwili odbioru Apartamentu. Zapłata Czynszu Najmu następuje na konto lub do rąk Wynajmującego bądź przedstawiciela Wynajmującego. Akceptowane są także karty Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, JCB Dinners Club, American Express. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty czynszu Najmu za okres najmu Apartamentu także w przypadku opóźnienia odbioru Apartamentu lub skrócenia pobytu Gościa w Apartamencie z przyczyn niezależnych od Wynajmującego. Na życzenie Gościa, Wynajmujący wystawi fakturę.
10. Apartament wynajmowany jest na doby.
11. Doba trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Zameldowanie w Apartamencie jest możliwe w godzinach 15.00 - 6.00 dnia następnego; wymeldowanie w godzinach 7.00 - 11.00.
12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w biurze Wynajmującego do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu. W takiej sytuacji najem będzie przedłużony jedynie w wypadku dostępności Apartamentu i po podpisaniu stosownej Umowy Najmu Apartamentu na dalszy czas oznaczony.
13. Pozostanie w Apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takiej sytuacji Gość jest zobowiązany do zapłaty kwoty 40 zł za każdą następną, przypadającą po godzinie 11.00, godzinę pobytu.
14. Gość nie może oddawać Apartamentu osobom trzecim w podnajem, bezpłatne używanie lub udostępniać Apartament osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
15. Osoby niezameldowane w Apartamencie mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 8.00 do 22.00.
16. Przebywanie osób niezameldowanych w Apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na poniesienie dodatkowej opłaty za te osoby według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, wynikającej z cennika dostępnego w biurze Aparthotelu.
------------
17. Przez cały czas pobytu w Aparthotelu dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym wszelkie poczynione szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. 
18. Na terenie Aparthotelu, w tym w Apartamentach, mogą przebywać zwierzęta, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu (maksymalnie 2 zwierzęta w Apartamencie). Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponoszą ich właściciele lub opiekunowie zwierząt. 
19. Na terenie Aparthotelu, w tym w Apartamentach i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529), obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 
20. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie oraz na terenie Aparthotelu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 400 złotych
21. Gość jest zobowiązany do zachowania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego
22. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju i pobytu innych osób. 
23. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach i innych pomieszczeniach Aparthotelu, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 
24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Apartamentu oraz Aparthotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 
25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. 
26. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia z Apartamentów jakichkolwiek elementów wyposażenia. Zakaz ten obejmuje także oddane do dyspozycji Gości płyny do dezynfekcji oraz środki czystości. Za zabrane przez Gościa elementy wyposażenia zostanie naliczona i pobrana stosowna opłata
27. Każdorazowo opuszczając Apartament, Gość powinien wyłączyć telewizor i wszelkie znajdujące się w Apartamencie urządzenia AGD, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. 
28. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Wynajmującego podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w biurze Wynajmującego. Wynajmujący i osoby go reprezentujące mają prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a także przedmiotów, które zajmują zbyt dużo miejsca. 
29. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość może złożyć reklamacją usług bezpośrednio u Wynajmującego lub osoby go reprezentującej. Gość jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odpowiednim czasie i bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji, będącej podstawą reklamacji. Reklamację Gość składa w formie pisemnego formularza, dostępnego na życzenie. 
Reklamacja powinna zawierać dane osobowe reklamującego, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji, dowody reklamacji np. zdjęcia lub inną formę dowodową, podpis Gościa. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gość zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji na wskazany przez siebie adres zamieszkania lub adres email. Gość jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnej pomocy w postępowaniu reklamacyjnym, w szczególności w celu dostarczenia informacji, przedstawienia dokumentów potwierdzających fakty, specyfikacji swoich roszczeń co do zasadności i wysokości roszczeń. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Wynajmujący nie miał wpływu bądź okoliczności leżących po stronie Gościa, a które spowodowały, że Gość nie mógł w pełni korzystać z usług Wynajmującego, Gościowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji czy też domagania się odszkodowania. 
30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie przez Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Wynajmujący przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 

IV. Postanowienia końcowe. 

31. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Gościa, Wynajmujący może wypowiedzieć zawartą Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu uiszczonego Czynszu Najmu. W takim wypadku Gość jest obowiązany do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia budynku Aparthotelu. 
32. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Wynajmującego lub Gości albo szkodę na osobie Gości, osobie Wynajmującego lub osób go reprezentujących, lub innych osób przebywających w Aparthotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Aparthotelu bądź naruszył zasady wynikające z niniejszego Regulaminu. 
33. Wszelkie spory wynikające z zawarcia Umowy Najmu Apartamentu rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce położenia Apartamentu. 

                                                  Aparthotel Platinum